بانک ریتم BRS

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت تمپونوازی مدرن

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت تمپونوازی مدرن بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای سازهای ... ادامه مطلب »

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت تنبک نوازی مدرن

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت تنبک نوازی مدرن بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای ... ادامه مطلب »

درس ۱۴ – ریتم ۱ جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز

درس ۱۴ – ریتم ۱ جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم ... ادامه مطلب »

درس ۱۲ – ریتم ۱ جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز

درس ۱۲ – ریتم ۱ جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز   بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ... ادامه مطلب »

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت آشنایی با ریتم های پایه ای درامز بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم ... ادامه مطلب »