بایگانی نویسنده: BRS Online

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی سه تار

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی سه تار بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی ... ادامه مطلب »

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی تار

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی تار بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای ... ادامه مطلب »

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی تمبور

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی تمبور بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای ... ادامه مطلب »

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی ویولن

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی ویولن بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای ... ادامه مطلب »

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه

درس ۱۰ – ریتم ۱ جهت ریتم شناسی کمانچه بانک ریتم BRS ، مجموعه آموزش آنلاین از ریتم هایی است که توسط علیرضا بهرامی نوشته شده است. این ریتم ها شامل آموزش ریتم های پایه ای درامز، آموزش تنبک و دف نوازی مدرن ، همچنین آموزش تمپو نوازی و در قسمت ریتم شناسی به معرفی ریتم های بین المللی برای ... ادامه مطلب »