گوشه ای از گفتگو با استاد علیرضا بهرامی در خصوص “تنبک نوازی مدرن”

گوشه ای از گفتگو با استاد علیرضا بهرامی در خصوص “تنبک نوازی مدرن”

oab

گوشه ای از گفتگو با استاد علیرضا بهرامی در خصوص “تنبک نوازی مدرن”

در این ویــدئو ۱۵ دقــیقه ای سخنان ایشان را در خــصوص علل مطرح کردن مــبحث جدید “تنبک نوازی مدرن” و ادغام ریتم های بین المللی با ترانه های متفاوت را خواهیم شنید.

 

 

جوابی بنویسید