گفتگو با استاد علیرضا بهرامی ، در خصوص ضعف ریتم های بین المللی در تنبک نوازی

گفتگو با استاد علیرضا بهرامی ، در خصوص ضعف ریتم های بین المللی در تنبک نوازی

گفتگو با استاد علیرضا بهرامی ، در خصوص ضعف ریتم های بین المللی در تنبک نوازی
و تاکید ایشان به اساتید جهت فراگیری ریتم های بین المللی در تنبک نوازی

امروز در گفتگویی کوتاه با استاد علیرضا بهرامی ، ایشان بارها به ضعف و جای خالی ریتم های بین المللی در تنبک نوازی اشاره کردند و بسیار به اساتید تاکید داشتند جهت فراگیری ریتم های بین المللی در تنبک نوازی مدرن.

در ادامه گفتگو، استاد بهرامی جهت آگاهی بیشتر تنبک نوازان از این موضوع، برخی از ریتم های بین المللی را با ساز تنبک نواختند و توضیحاتی را در خصوص ریتم ها ارائه دادند.

جوابی بنویسید