پیشگفتار علیرضا بهرامی (ویدئو)

پیشگفتار علیرضا بهرامی (ویدئو)

oab
پیشگفتاری از علیرضا بهرامی در خصوص علت نامگذاری متودهای آموزشی خود تحت عنوان ABM و همچنین توضیحات اولیه در خصوص علل تالیف کتب ریتم شناسی و مدعی بودن ایشان بعنوان خالق مباحث ریتم شناسی.

قابل ذکر است ، علیرضا بهرامی در این ویدئو علت اهمیت ریتم شناسی خصوصا ریتم شناسی جهت سازهای ایرانی را مورد بررسی قرار داده اند.

 

جوابی بنویسید