نواختن ضرب و تمپو براى اولین بار با ریتمهاى بین المللى

نواختن ضرب و تمپو براى اولین بار با ریتمهاى بین المللى

نواختن ضرب و تمپو براى اولین بار با ریتمهاى بین المللى

نواختن ضرب و تمپو براى اولین بار با ریتمهاى بین المللى و متنوع توسط استاد علیرضا بهرامی

 

جهت تماشای ویدئو کلیک نمایید – بخش شماره ۱

جهت تماشای ویدئو کلیک نمایید – بخش شماره ۲

جهت تماشای ویدئو کلیک نمایید – بخش شماره ۳

جهت تماشای ویدئو کلیک نمایید – بخش شماره ۴

جوابی بنویسید