آشنایی با ریتم های پایه ای درامز

آشنایی با ریتم های پایه ای درامز

944291_288728024600141_1950667832_n
تالیفات استاد علیرضا بهرامی – آشنایی با ریتم های درامزنام کتاب:
آشنایی با ریتم های درامز – کتاب شماره ۱
توضیحات: مهرماه ۱۳۸۴

Publications of Alireza Bahrami – Acquaintance With Drums RhythmsBook Title:
Acquaintance With Drums Rhythms , No: 1

Comment:
Alireza Bahrami – October 2005

جوابی بنویسید