اتودهایی جهت انگشتان، ریتم شناسی پیانو

اتودهایی جهت انگشتان، ریتم شناسی پیانو

995746_287735434699400_1594703911_n
تالیفات استاد علیرضا بهرامی – اتودهایی جهت انگشتان
نام کتاب:اتودهایی جهت انگشتان – ریتم شناسی ABM
توضیحات: پاییز ۱۳۸۹ – (برای اولین بار)

Publications of Alireza Bahrami – Some etudes for fingers
Book Title: Some etudes for fingers – methodology of rhythmics ABMComment:
Alireza Bahrami , Autumn 2010 [For the First Time]

جوابی بنویسید