اتودهای جهت مضراب زنی ، آرشه کشی و ریتم شناسی ABM

اتودهای جهت مضراب زنی ، آرشه کشی و ریتم شناسی ABM

1075296_289647284508215_284247315_n

تالیفات استاد علیرضا بهرامی – اتودهایی جهت مضراب زنی و آرشه کشی
نام کتاب:
اتودهایی جهت مضراب زنی، آرشه کشی و ریتم شناسی ABM
سنتور، ویولن، سه تار، تار، گیتارباس و گیتار – کتاب شماره ۱
توضیحات: پاییز ماه ۱۳۸۶ – برای اولین بار
Publications of Alireza Bahrami – Topic 5: the methodology fo rhythmics and bow theachingBook Title:
the methodology fo rhythmics and bow theaching for Santoor, Violin, Taar, Setaar, Guitar and GuitarBass – Book No. 1

Comment:
Alireza Bahrami – Autumn 2007 [For the First Time]

جوابی بنویسید