توضیحات مختصر در خصوص ریتم شناسی پیانو

توضیحات مختصر در خصوص ریتم شناسی پیانو

توضیحات مختصر در خصوص ریتم شناسی پیانو از زبان استاد علیرضا بهرامی

استاد علیرضا بهرامی در ویدئویی چند دقیقه ای مطالب اولیه ای را در خصوص ریتم شناسی پیانو ارائه کردند و در خصوص اهمیت ریتم شناسی پیانو نکات را خاطرنشان شدند.

همچنین ایشان به بررسی ریتم های ۲/۴ و باسانوا در پیانو پرداختند.

 

• بخش اول – ریتم شناسی پیانو

• بخش دوم – ریتم شناسی پیانو

• بخش سوم – ریتم شناسی پیانو

• بخش چهارم – ریتم شناسی پیانو

جوابی بنویسید