بررسی ریتم های Fast 6/8 در موسیقی ایرانی

بررسی ریتم های Fast 6/8 در موسیقی ایرانی

بررسی ریتم های Fast 6/8 در موسیقی ایرانی

یکی از ضعف های موسیقی ایرانی، کمبود ریتم های ۶/۸ می باشد، استاد علیرضا بهرامی بصورت مختصر برخی ریتم های Fast 6/8  از مجموعه ریتم های تنبک نوازی مدرن را توسط سازهای تنبک و تمپو در قالب موسیقی پاپ ایرانی نواختند و توضیحاتی را در این خصوص ارائه دادند.

• ویدئو بخش اول – ریتم های Fast 6/8 ، تنبک

• ویدئو بخش دوم – ریتم های Fast 6/8 ، تنبک

• ویدئو بخش سوم – ریتم های Fast 6/8 ، تمپو

 

جوابی بنویسید