بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی

بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی

بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی

 

بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی توسط استاد علیرضا بهرامی

 

• مشاهده و دانلود ویدئو آموزش بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی – پارت ۱

• مشاهده و دانلود ویدئو آموزش بررسی ریتم های ۶/۸ ایرانی_پاپ در ضرب و تمپو نوازی – پارت۲ 

جوابی بنویسید