بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن

بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن

 بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن

 

استاد علیرضا بهرامی در ویدئویی کوتاه ، به بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن پرداختند و همچنین در بخشی از ویدئو به معرفی ریتم های باسانوا و فانک در ساز کاخن پرداختند.

 

بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن – پ ۱

بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن – پ ۲

بررسی ریتم های بین المللی در نوازندگی کاخن – پ ۳

جوابی بنویسید