اهمیت ریتم شناسی جهت سازهای سنتی ایرانی

اهمیت ریتم شناسی جهت سازهای سنتی ایرانی

اهمیت ریتم شناسی جهت سازهای سنتی ایرانی از دیدگاه استاد علیرضا بهرامی

استاد علیرضا بهرامی که پیش از این در خصوص سازهای زهی زخمه ای مباحثی را مطرح کرده بودند ، اروز در ادامه همان موضوع به اهمیت ریتم شناسی جهت سازهای سنتی ایرانی اشاره کردند که در ویدئوی چند دقیقه ای در خصوص بالانس بودن سرعت دست نوازندگان سازهای سنتی ایرانی اشاره کردند و ادامه بحث ایشان ریتم های باسانوا ، سالسا ، فانک و چند ریتم دیگر را با تار نواختند.

 

بخش اول ویدئو – آموزش جهت کنترل بالانس بودن سرعت دست نوازندگان

بخش دوم ویدئو – نواختن ریتم باسانوا با ساز تار

بخش سوم – نواختن ریتم باسانوا و چند ریتم دیگر همچون سلسا، پاسادوبل ، فانک و غیره

بخش چهارم – تقاضا استاد بهرامی از دوستان و اساتید

 

 

جوابی بنویسید