آموزش مجازی درامز – پارت چهارم: ضرب پای راست در اتودها (سطح مبتدی)

آموزش مجازی درامز – پارت چهارم: ضرب پای راست در اتودها (سطح مبتدی)

آموزش مجازی درامز – پارت چهارم: ضرب پای راست در اتودها (سطح مبتدی)

آموزش مجازی درامز (ویدئو) توسط استاد علیرضا بهرامی

 

موضوعات آموزش داده شده در پارت چهارم:

• بکار بردن ضرب پای راست (kick) در اتودهای اولیه نوازندگی درامز

• انتقال اتودها به همراه ضرب پای راست

• بخش اول از پارت چهارم آموزش مجازی درامز (سطح مبتدی)

• بخش دوم از پارت چهارم آموزش مجازی درامز (سطح مبتدی)

• بخش سوم از پارت چهارم آموزش مجازی درامز (سطح مبتدی)

جوابی بنویسید