آموزش مجازی درامز – پارت هفتم :  آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد  (نت چنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت هفتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت چنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت هفتم :  آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد  (نت چنگ)

آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی

 

موارد آموزش داده شده در این پارت:

• اتود ۱-۱ بروی روی پد با نت چنگ بصورت تفکیک شده

• اتود ۲-۲ بروی روی پد با نت چنگ بصورت تفکیک شده

 

 • آموزش اتودها بصورت نت چنگ بر روی پد – قسمت اول

 • آموزش اتودها بصورت نت چنگ بر روی پد – قسمت دوم

• آموزش اتودها بصورت نت چنگ بر روی پد – قسمت سوم

جوابی بنویسید