آموزش مجازی درامز – پارت هشتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت دولاچنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت هشتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت دولاچنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت هشتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت دولاچنگ)

آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی

 

موارد آموزش داده شده در این پارت:

• اتود ۱-۱ بروی روی پد با نت دولاچنگ بصورت تفکیک شده

• اتود ۲-۲ بروی روی پد با نت دولاچنگ  بصورت تفکیک شده

 • آموزش اتودها بصورت نت دولاچنگ   بر روی پد – قسمت اول

 • آموزش اتودها بصورت نت دولاچنگ بر روی پد – قسمت دوم

• آموزش اتودها بصورت نت دولاچنگ   بر روی پد – قسمت سوم

جوابی بنویسید