آموزش مجازی درامز – پارت ششم:  آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت سیاه، چنگ و دولاچنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت ششم: آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت سیاه، چنگ و دولاچنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت ششم:  آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد  (نت سیاه)

آموزش مجازی درامز – استاد علیرضا بهرامی

 

موارد آموزش داده شده در این پارت:

• اتود ۱-۱ بروی روی پد با نت سیاه بصورت تفکیک شده

• اتود ۲-۲ بروی روی پد با نت سیاه بصورت تفکیک شده

 

تماشای ویدئوها:

 • آموزش اتودها بصورت نت سیاه بر روی پد – قسمت اول

 • آموزش اتودها بصورت نت سیاه بر روی پد – قسمت دوم

• آموزش اتودها بصورت نت سیاه بر روی پد – قسمت سوم

 

آموزش مجازی درامز – پارت هفتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت چنگ)

آموزش مجازی درامز – پارت هشتم : آموزش اتودهای اولیه درامز بر روی پد (نت دولاچنگ)

جوابی بنویسید