آموزش مجازی درامز – پارت سوم: آموزش انتقال چهار اتود پایه

آموزش مجازی درامز (ویدئو) توسط استاد علیرضا بهرامی

موضوع آموزش داده شده در پارت سوم:
• انتقال اتودهای پایه ای آموزش داده شده برروی چند طبل

جوابی بنویسید