آموزش مجازی درامز – پارت دوم: آموزش چهار اتود پایه نوازندگی

آموزش مجازی درامز (ویدئو) توسط استاد علیرضا بهرامی

موضوعات آموزش داده شده در پارت دوم:

• معرفی چهار اتود پایه ای

• آموزش نواختن صحیح اتود RLRL یا ۱-۱

• آموزش نواختن صحیح اتود  RRLL یا ۲-۲

• آموزش نواختن صحیح اتود RRL یا ۱-۲

• آموزش نواختن صحیح اتود LRR یا ۲-۱

 

 • نمایش ویدئو آموزش مجازی درامز – پارت دوم: آموزش چهار اتود پایه نوازندگی

جوابی بنویسید