آموزش اولیه اتودها جهت ریتم شناسی سنتور

آموزش اولیه اتودها جهت ریتم شناسی سنتور

آموزش اولیه اتودها جهت ریتم شناسی سنتور

استاد علیرضا بهرامی در ویدئو کوتاه برخی از اتودهای اولیه ریتم شناسی سنتور را توضیح دادند . همچنین در ادامه علت تاکید بر موضوع ریتم شناسی را مطرح کردند و برخی از ریتم های بین المللی را بوسیله ساز سنتور نواختند

و در ادامه بحث نحوه قرار دادن ملودی برروی ریتم را تشریح کردند.

• اتودها جهت ریتم شناسی سنتور – بخش ۱

• اتودها جهت ریتم شناسی سنتور – بخش ۲

• اتودها جهت ریتم شناسی سنتور – بخش ۳

• اتودها جهت ریتم شناسی سنتور – بخش ۴

جوابی بنویسید