آموزش اتودهای اولیه جهت دف نوازی مدرن

آموزش اتودهای اولیه جهت دف نوازی مدرن

آموزش اتودهای اولیه جهت دف نوازی مدرن

آموزش نواختن ۱۶ اتود اولیه  توسط استاد علیرضا بهرامی (جهت آگاهی از اتودها ، به دروس اتودها از بخش دف نوازی مراجعه فرمایید)

همچنین در ویدئو شماره ۴ ، استاد بهرامی جهت آشنایی چند ریتم از دروس ۲/۴ را نواختند.

• نمایش ویدئو شماره یک – آموزش اتودهای اولیه جهت دف نوازی مدرن

• نمایش ویدئو شماره دو – آموزش اتودهای اولیه جهت دف نوازی مدرن

• نمایش ویدئو شماره سه – آموزش اتودهای اولیه جهت دف نوازی مدرن

• نمایش ویدئو شماره چهار – نواختن برخی از ریتم های ۲/۴ توسط استاد بهرامی

جوابی بنویسید