آشنایی با برخی از ریتم های ۶/۸ در ساز تمپو

آشنایی با برخی از ریتم های ۶/۸ در ساز تمپو

آشنایی با برخی از ریتم های ۶/۸ در ساز تمپو

استاد علیرضا بهرامی در تکمیل صحبت اخیر خود در خصوص ریتم های بین المللی جهت دف نوازان و همچنین درک بهتر مطلب ، ریتم های اسلوراک و جاز والس را توسط ساز تمپو نواختند و نکات تکمیلی را ارائه دادند. و نیز در ادامه این بحث جهت مشخص شدن تفاوت نواخت ریتم های ۶/۸ با ریتم های بندری ، ایشان توسط دو ساز ضرب و تمپو نحوه صحیح نواختن ریتم های بندری را توضیح دادند.

نمایش بخش اول ویدئو – صحیت های استاد بهرامی در خصوص ریتم های اسلو راک و جازوالس در ساز تمپو

نمایش بخش دوم ویدئو – توضیحات استاد بهرامی در خصوص نحوه صحیح نواختن ریتم های بندری

جوابی بنویسید